БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ ЗАРДЛААР 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил, хүч чадал, тоо хэмжээ Хэрэгжих хугацаа Төсөвт өртөг 2017 онд санхүүжих дүн
Эхлэх Дуусах
  I.Ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх:        
I.1 Ойжуулалтын арга хэмжээ, 100 га /Баян-Уул сум 70 га, Баяндун сум 10 га,  Цагаан-Овоо сум 10 га, Халхгол сум 10 га/ 2017 2017       69 500,00       69 500,00
I.2 Нарсны үр бэлтгэх байнгын талбай тусгаарлаж түймрийн зурвас татах  ажил. 3 га /Баян-уул сум/ 2017 2017         9 000,00         9 000,00
I.3 Сум дундын ойн ангид боргоцой хатааж, үр бэлтгэх машин тээвэрлэж, суурилуулах зардал 2017 2017         5 000,00         5 000,00
  Дүн          83 500,00      83 500,00
  II.Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх:        
II.1 Хэрлэн сумын 3 дугаар багийн хойд хэсэгт ойн зурвас байгуулах 2017 2017       41 000,00       41 000,00
II.2 Сумдын иргэд, нөхөрлөлийн ургуулсан тарьц, суулгацыг худалдан борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх 2017 2017       18 000,00       18 000,00
II.3 Бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулах зардал /Хэрлэн сум/ 2017 2017         5 000,00         5 000,00
  Дүн          64 000,00      64 000,00
  III.Усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, орчныг хамгаалах, цэвэрлэх:        
III.1 Матад сумын Баруун нууранд хөв цөөрөм байгуулах 2017 2017       68 000,00       68 000,00
III.2 Халхгол суманд хөв цөөрөм байгуулах 2017 2017       68 000,00       68 000,00
III.3 Усны тооллогын ажил зохион байгуулах /Матад сум/ 2017 2017         4 000,00         4 000,00
III.4 2015 онд “Эко системд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх” төсөл болон БХНСЗ-ын 75,0 сая төгрөгөөр баригдсан Баяндун сумын хөв, цөөрөмд хашаа барьж хамгаалах 2017 2017       10 000,00       10 000,00
III.5 2012 онд улсын төсвийн 55,0 сая төгрөгөөр баригдсан Гурванзагал сумын Сайханы хөвийн даланг засах 2017 2017         5 000,00         5 000,00
III.6 Булаг, рашааны эхийг хамгаалах 2017 2017       20 000,00       20 000,00
III.7 Матад сумын Баянхангайн булгийг хашиж хамгаалах 2017 2017       25 000,00       25 000,00
III.8 Хэрлэн голын ус судлалын харуулын байр, завь, автомат багаж төхөөрөмжийг сайжруулах /Хэрлэн сум/ 2017 2017       20 000,00       20 000,00
III.9 Хэрлэн голын сав дагуух сумдад энгийн хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс тогтоож, тэмдэгжүүлэх / Чойбалсан, Хэрлэн, Баянтүмэн, Булган, Хөлөнбуйр, Цагаан-Овоо, Гурванзагал, Матад, Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар,Сэргэлэн сумд/ 2017 2017       10 000,00       10 000,00
III.10 Хөх нуурын экосистемийн судалгааг хийлгэх /Чойбалсан сум/ 2017 2017       15 000,00       15 000,00
III.11 Хяналт шинжилгээний явцад авсан дээжинд лабораторын шинжилгээ хийлгэх зардал 2017 2017         5 000,00         5 000,00
III.12 Онон голын аялал жуулчлалын маршрут дагуу мэдээллийн төв, түр зогсоол, амралтын цэг байгуулж, тохижуулах  /Баян-уул сум/ 2017 2017       20 000,00       20 000,00
III.13 Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, усжуулах 4 ш /Булган, Матад, Халхгол, Хэрлэн сум 5 баг/ 2017 2017       55 000,00       55 000,00
III.14 Шаазан нуурын усыг сэргээх /Баянтүмэн сум/ 2017 2017       10 000,00       10 000,00
III.15 Буйр нуурын эрэг орчмыг цэвэрлэх, загасны нөөцийг хамгаалах арга хэмжээ 2017 2017       15 000,00       15 000,00
III.16 Гурванзагал, Цагаан-Овоо, Сэргэлэн сумдын төвийн ундны усны худагт цэнгэгжүүлэх төхөөрөмж суурилуулах 2017 2017       60 000,00       60 000,00
III.17 Буйр нуурын эрэг орчмыг хамгаалах, тохижуулах зорилгоор түр буудаллах цэг байгуулах /Халхгол сум/ 2017 2017       10 000,00       10 000,00
  Дүн        420 000,00    420 000,00
  IY.Байгаль орчны чиглэлээр үйл ажил явуулах иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжих, орчны бохирдлыг бууруулах        
IY.1 Сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, хог хаягдлыг дахин ашиглаж бүтээл хийх, бүтээлч санаачлагыг дэмжих 2017 2017         5 000,00         5 000,00
IY.2 Сумын ЕБСургуулиудад байгаль орчин хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар  мэдлэг олгох “Эко сургууль” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Дэлхийн сүлжээ байгууллагад бүртгүүлнэ /Хэрлэн, Баян-Уул, Цагаан-Овоо сум/ 2017 2017         5 000,00         5 000,00
IY.3 Чойбалсан хотод нийтийн эзэмшлийн газарт хөрс, орчны бохирдлыг бууруулах /6-р баг, ивээл хороолол/ 2017 2017       20 000,00       20 000,00
  Дүн          30 000,00      30 000,00
  Y.Гамшигт үзэгдэл, сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх:        
Y.1 Байгалийн баялгийн  зүй бус ашиглалтыг хянах  хяналт шалгалтын орчин үеийн багаж төхөөрөмж, камерийг Хэрлэн гол дээрх Баянтүмэн, модон, Ялалтын гүүрэнд дээр суурилуулах 2017 2017    150 000,00    150 000,00
Y.2 Эрдэс баялагийн салбарт байгаль орчны хуулийн хэрэгжилт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээж авах, явцын хяналт тавих зардал 2017 2017       20 000,00       20 000,00
Y.3 Баян-Уул сумын Ульхан боомтоос баруун тийш Хэрийн гол хүртэл ОХУ-тай хиллэдэг хил дагуу зурвас татаагүй үлдсэн 25 км шороон зурвас татах, хуучин зурвасыг сэргээх 2017 2017       35 000,00       35 000,00
Y.4 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажил 2017 2017       20 000,00       20 000,00
  ой хээрийн түймрээс хамгаалах зурвас татах /Булган сум/ 2017 2017       20 000,00       20 000,00
Y.5 Биотехникийн арга хэмжээ авах /Зэрлэг амьтдад өвс тэжээл, хужир тавьж өгөх/ 2017 2017         9 000,00         9 000,00
Y.6 Үүлэнд зориудаар нөлөөлж, хур тундас оруулах ажлын зардал 2017 2017       20 000,00       20 000,00
  Дүн        274 000,00    274 000,00
  НИЙТ        871 500,00    871 500,00

Хуваалцах

Сэтгэгдэл байхгүй байна

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ